A A A

OC i AC

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla właścicieli wszystkich pojazdów mechanicznych, a więc pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, motorów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń gwarantuje Tobie pokrycie roszczeń finansowych osób, które zostały poszkodowane wskutek ruchu Twojego pojazdu.


Ubezpieczenie Auto Casco

Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, uszkodzenia pojazdu (którego byłeś sprawcą), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych przez pożar, huragan, powódź itp.


Zakres ubezpieczenia Auto Casco

Jest zróżnicowany w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu polisy AC.
Możesz wybrać tańszy, podstawowy wariant, chroniący Cię tylko np. przed uszkodzeniem pojazdu lub droższy, rozszerzony o ochronę w przypadku kradzieży. Oferta towarzystw jest naprawdę szeroka, co pozwala Ci na dostosowanie jej do Twoich indywidualnych potrzeb.
W praktyce ukształtowała się standardowa lista przyczyn powstania szkód kompensowanych z ubezpieczenia auto casco. Najczęściej do szkód dochodzi w następstwie:

  • zderzenia się pojazdów,
  • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
  • uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie,
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • zdarzenia losowego jak powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie się ziemi, lawina i inne.